Incentivem actuacions que fomentin la diversificació de les economies rurals

Objectiu dels ajuts LEADER

L’objecte dels ajuts que estableix l’Ordre és el d’incentivar actuacions que fomentin el desenvolupament local, en el marc del PDR de Catalunya 2014- 2020 i que inclou actuacions adreçades a fomentar la diversificació de les economies rurals. Els ajuts regulats en aquestes bases reguladores tenen com a finalitat el foment de la realització d’inversions que generin activitat econòmica per a l’aplicació de les estratègies de desenvolupament local proposades pels GAL i aprovades pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (en endavant, DAC) amb accions adreçades a fomentar la reactivació econòmica i la creació d’ocupació, a establir polítiques específiques per als joves del món rural, que fomentin el seu arrelament i desenvolupament econòmic i social, a promoure accions dirigides a la mitigació i adaptació al canvi climàtic i la protecció dels recursos naturals, a estimular la innovació i la transferència de coneixements en el sector agroalimentari.

Poden ser persones beneficiàries d’aquests ajuts:

De naturalesa privada

Persones físiques o jurídiques (microempreses, pimes, cooperatives, associacions o fundacions participades per ens públics en menys d’un 50%) que realitzin inversions en:

De naturalesa pública

Ajuntaments, consells comarcals, entitats municipals descentralitzades, consorcis, associacions i fundacions participades per ens locals (en igual o més d’un 50%), que realitzin inversions en:

Descàrrega de documents de la convocatòria:

Normativa:

Ajuts concedits període 2014-2020: