EDL 2023 2027

Estratègia de Desenvolupament Local 2023 2027

L’Estratègia de Desenvolupament Local és un document que pretén definir els objectius, les línies de treball i el pla d’acció per al territori pels propers anys. Fins aquest any hem estat implementant l’estratègia de desenvolupament local del període 2014-2020.

Des de llavors, hem impulsat el treball amb els agents del territori i la participació en projectes amb altres entitats de naturalesa similar, han contribuït a identificar noves necessitats i oportunitats que cal abordar, i fins i tot a desenvolupar projectes per tal d’avançar en cadascun d’ells.

Cal destacar que les estratègies de desenvolupament local participatiu (EDLP) són el document marc on la mateixa entitat i els òrgans que la conformen, acorden per a un àmbit territorial delimitat, després d’un anàlisi socio-econòmic del territori i mitjançant un elaborat procés participatiu de presa de decisions, quines són les línies d’actuació que persegueixen assolir els objectius prioritaris.

Co-creem amb un procés participatiu!

El Consorci per al desenvolupament de la Catalunya central encarregat de desplegar i executar els fons LEADER de la Unió Europea a les comarques de la Segarra, el Solsonès, Anoia i Bages obre a partir del mes de setembre un procés participatiu per recollir les inquietuds de la ciutadania sobre les futures línies d’actuació a treballar en aquest territori.

Com ho farem?

Oval CopyCreated with Sketch.

Amb entrevistes a agents locals del territori per aprofundir en els objectius específics i àmbits de treball a tenir presents.

Oval CopyCreated with Sketch.

Amb una enquesta online per recopilar aportacions per tenir-les presents en les línies de treball de l’entitat.

Oval CopyCreated with Sketch.

Amb  tallers participatius per opinar i debatre conjuntament les línies de treball a seguir per l’entitat de cara als propers anys 2023-2027. Els tallers estaran dinamitzats per Human to call action.